Priprema za početak školske godine u osnovnim i srednjim školama

Početak nove školske godine nosi sa sobom veliki broj obaveza i priprema koje je potrebno izvršiti. Ovaj vebinar ima za cilj da Vam olakša početak školske godine i da Vas podseti šta sve treba uraditi, bilo da ste direktor, sekretar, stručni saradnik ili nastavnik u školi.

Vebinar je podeljen u više delova:

I Obaveze direktora škole u skladu sa čl.126 ZOSOV-a:

 1. Donošenje strateških dokumenata (Razvojnog plana,  Školskog programa, Godišnjeg plana rada i sl.)
 2. Planiranje i organizovanje obrazovno-vaspitnog rada (formiranje odeljenja i grupa, podela normi, preuzimanje zaposlenih, zasnivanje radnog odnosa….)
 3. Organizovanje rada stručnih organa, formiranje timova (timovi u skladu sa članom 130 ZOSOV-a)
 4. Odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih,
 5. Izveštavanje (izveštaji o svom radu i radu ustanove po čl. 126 stav 4 tač.17) ZOSOV-a),
 6. Obaveze u pogledu vođenja JISP-a
   1.  

II  Obaveze sekretara ustanova, regulisane članom 133 ZOSOV-a:

 1. Obaveze u pogledu radnopravnih odnosa,
 2. Praćenje propisa i staranje o zakonitom radu ustanove, direktora i organa ustanove,
 3. Obaveze u pogledu unosa i ažuriranja podataka u JISP-u ( u skladu sa čl. 183. stav 1. ZOSOV-a)
 4. Obaveze u pogledu vođenja evidencije i izdavanje javnih isprava (Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi  „Sl. glasnik RS“ br.66/18, 82/18,37/19,56/19,112/20, 6/21 i 85/21” odnosno  Pravilnik  o evidencijii  u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ br.56/19“).
 5. Obaveze koje ustanova treba da ispuni,  a proizilaze iz drugih zakona (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa, Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti Republike Srbije, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, itd.)
   1.  

III  Obaveze stručnih saradnika u skladu sa članom 138 ZOSOV-a, u odnosu na:

 1. direktora škole,
 2. zaposlene,
 3. decu i učenike,
 4. druge organe i organizacije.
   1.  

IV  Obaveze nastavnika u skladu sa članom 137 ZOSOV-a  i opisa poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova:

 1. Planiranje, pripremanje i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa utvrđenim standardima kompetencije;
 2. Učestvovanje u radu veća, aktiva, timova i drugih stručnih organa ustanove;
 3. Obavljanje mentorskog rada, učestvovanje u sprovođenju ispita;
 4. Obavljanje poslova odeljenjskog starešine,
 5. Vođenje propisane evidencije i pedagoške dokumentacije,
 6. Stručno usavršavanje, učestvovanje u izradi propisanih dokumenata škole.
   1.  

V  Pitanja i odgovori

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 22. avgust 2024.

Vebinar se održava od 18-19:30h.

Prijavi se na vebinar:

Cena vebinara: RSD 1050,00

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:

 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
Upustvo za prijavu:
 1. Kliknite na tip prijave (pojedinačna ili prijava preko ustanove)
 2. Popunite prijavni formular
 3. Nakon par minuta stići će vam mejl sa podacima za uplatu
 4. Nakon što uplatite prijavu, pošaljite sliku uplatnice (ili screenshot ako plaćate online) na oc.kontiki@gmail.com
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Vebinar je namenjen direktorima škola, sekretarima, stručnim saradnicima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Utisci učesnika sa prethodnog vebinara:

Konkretno i iscrpno, predavač se trudi da pojasni stavke.

Važne informacije kao pomoć u radu direktora
Sveobuhvatnost radnih mesta.

Sve što je potrebno za početak školske godine na jednom mestu

Prezentacija je bila sveobuhvatna.

Upoznajte predavača:

Jasmina Kočanović

Jasmina Kočanović

Jasmina Kočanović, diplomirani pravnik. Osnovnu, srednju školu kao i Pravni fakultet završila u Kragujevcu. Ima 28 godina radnog iskustva, od toga 16 godina u oblasti obrazovanja. 15 godina je radila kao sekretar u Osnovnoj školi „Prota Stevan Popović“ u Čumiću i Osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Kragujevcu.​

Od septembra 2021. godine je zaposlena u Akademiji strukovnih studija Šumadija,  na radnom mestu: diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove – šef kancelarije Odseka Kragujevac.

Radila je godinama kao saradnik „Obrazovnog informatora“ i poseduje višegodišnje iskustvo  u pisanju članaka iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, izrade modela opštih akata za osnovno i srednje obrazovanje i održavanju seminara iz oblasti obrazovanja.