Kako školska godina počinje, važno je planirati sve aktivnosti na institucionalnom nivou, uključujući prevenciju nasilja, diskriminacije i drugih rizičnih ponašanja učenika. Na vebinaru ćemo se pozabaviti uobičajenim dilemama i dati praktične primere kako kreirati programe u ovoj oblasti, pratiti njihovu implementaciju i pripremati izveštaje. Svi polaznici će takođe dobiti dodatne materijale koji će im pomoći u radu u ovoj oblasti.

Tokom vebinara ćemo obraditi sledeće teme:

    1. Važeći propisi u oblasti zaštite od DNZZ
    2. Obaveze ustanove
    3. Dosadašnja iskustva – najčešće dileme
    4. Tim za zaštitu od DNZZ: kako se formira, šta i kako radi
    5. Kako se pravi Plan rada tima – primer iz prakse
    6. Kako izraditi programe zaštite od nasilja, prevencije diskriminacije i drugih oblika rizičnog ponašanja – primer iz prakse
    7. Analiza stanja – primer iz prakse
    8. Praćenje i vrednovanje realizovanih aktivnosti – primer iz prakse
    9. Izrada izveštaja – struktura izveštaja, primer iz prakse
    10. Šta može da nam pomogne – dostupni resursi: materijali, priručnici
    11. Pitanja

Vebinar je namenjen vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima i direktorima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Valentina Grbić; Vodič kroz stres, Prevencija nasilja i diskriminacije

Valentina Grbić

Valentina Grbić, diplomirani psiholog, rođena 1968. godine u Kragujevcu. Zaposlena je u osnovnoj školi ''Dragiša Mihailović'' u Kragujevcu. U obrazovanju radi 30 godina i više od 20 godina realizuje obuke u različitim oblastima.

Autor je i voditelj akreditovanih programa obuka za zaposlene u obrazovanju ''Efektivno podučavanje'' i ''Romi kroz vreme''. Realizovala je obuke za nastavnike za ostvarivanje nastave orijentisane ka ishodima učenja (ZUOV) i razvijanje kritičkog mišljenja i rešavanja problema (Britanski savet).

Autor je i voditelj obuka poslovnih veština: Timski rad, Upravljanje stresom u biznisu, Poslovna komunikacija i javni nastup, Poslovni bonton, Traženje posla i ponašanje u radnom okruženju, Menadžerske veštine, Donošenje odluka, Od ideje do realizacije. Autor je i voditelj obuka u projektima podsticanja preduzetništva za mlade i žene u ruralnim oblastima.

Akreditovani je trener Nacionalne agencije za javnu upravu za oblast ”Lični razvoj i veštine”. Autor je priručnika ’’Timski rad’’.