Početak nove školske godine nosi sa sobom veliki broj obaveza i priprema koje je potrebno izvršiti. Ovaj vebinar ima za cilj da Vam olakša početak školske godine i da Vas podseti šta sve treba uraditi, bilo da ste direktor, sekretar, stručni saradnik ili nastavnik u školi.

Vebinar je podeljen u više delova:

I Obaveze direktora škole u skladu sa čl.126 ZOSOV-a:

    1. Donošenje strateških dokumenata (Razvojnog plana,  Školskog programa, Godišnjeg plana rada i sl.)
    2. Planiranje i organizovanje obrazovno-vaspitnog rada (formiranje odeljenja i grupa, podela normi, preuzimanje zaposlenih, zasnivanje radnog odnosa….)
    3. Organizovanje rada stručnih organa, formiranje timova (timovi u skladu sa članom 130 ZOSOV-a)
    4. Odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih,
    5. Izveštavanje (izveštaji o svom radu i radu ustanove po čl. 126 stav 4 tač.17) ZOSOV-a),
    6. Obaveze u pogledu vođenja JISP-a

II  Obaveze sekretara ustanova, regulisane članom 133 ZOSOV-a:

    1. Obaveze u pogledu radnopravnih odnosa,
    2. Praćenje propisa i staranje o zakonitom radu ustanove, direktora i organa ustanove,
    3. Obaveze u pogledu unosa i ažuriranja podataka u JISP-u ( u skladu sa čl. 183. stav 1. ZOSOV-a)
    4. Obaveze u pogledu vođenja evidencije i izdavanje javnih isprava (Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi  „Sl. glasnik RS“ br.66/18, 82/18,37/19,56/19,112/20, 6/21 i 85/21” odnosno  Pravilnik  o evidencijii  u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ br.56/19“).
    5. Obaveze koje ustanova treba da ispuni,  a proizilaze iz drugih zakona (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa, Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti Republike Srbije, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, itd.)

III  Obaveze stručnih saradnika u skladu sa članom 138 ZOSOV-a, u odnosu na:

    1. direktora škole,
    2. zaposlene,
    3. decu i učenike,
    4. druge organe i organizacije.

IV  Obaveze nastavnika u skladu sa članom 137 ZOSOV-a  i opisa poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova:

    1. Planiranje, pripremanje i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa utvrđenim standardima kompetencije;
    2. Učestvovanje u radu veća, aktiva, timova i drugih stručnih organa ustanove;
    3. Obavljanje mentorskog rada, učestvovanje u sprovođenju ispita;
    4. Obavljanje poslova odeljenjskog starešine,
    5. Vođenje propisane evidencije i pedagoške dokumentacije,
    6. Stručno usavršavanje, učestvovanje u izradi propisanih dokumenata škole.

V  Pitanja i odgovori

Vebinar je namenjen direktorima škola, sekretarima, stručnim saradnicima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Jasmina Kočanović

Jasmina Kočanović

Jasmina Kočanović, diplomirani pravnik. Osnovnu, srednju školu kao i Pravni fakultet završila u Kragujevcu.

Ima 28 godina radnog iskustva, od toga 16 godina u oblasti obrazovanja. 15 godina je radila kao sekretar u Osnovnoj školi „Prota Stevan Popović“ u Čumiću i Osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Kragujevcu.

Od septembra 2021. godine je zaposlena u Akademiji strukovnih studija Šumadija,  na radnom mestu: diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove – šef kancelarije Odseka Kragujevac.

Radila je godinama kao saradnik „Obrazovnog informatora“ i poseduje višegodišnje iskustvo  u pisanju članaka iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, izrade modela opštih akata za osnovno i srednje obrazovanje i održavanju seminara iz oblasti obrazovanja.