Припрема за почетак школске године у основним и средњим школама

Почетак нове школске године носи са собом велики број обавеза и припрема које је потребно извршити. Овај вебинар има за циљ да Вам олакша почетак школске године и да Вас подсети шта све треба урадити, било да сте директор, секретар, стручни сарадник или наставник у школи.

Вебинар је подељен у више делова:

I Обавезе директора школе у складу са чл.126 ЗОСОВ-а:

 • Доношење стратешких докумената (Развојног плана,  Школског програма, Годишњег плана рада и сл.)
 • Планирање и организовање образовно-васпитног рада (формирање одељења и група, подела норми, преузимање запослених, заснивање радног односа….)
 • Организовање рада стручних органа, формирање тимова (тимови у складу са чланом 130 ЗОСОВ-а)
 • Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима запослених,
 • Извештавање (извештаји о свом раду и раду установе по чл. 126 став 4 тач.17) ЗОСОВ-а),
 • Обавезе у погледу вођења ЈИСП-а

II  Обавезе секретара установа, регулисане чланом 133 ЗОСОВ-а:

 • Обавезе у погледу радноправних односа,
 • Праћење прописа и старање о законитом раду установе, директора и органа установе,
 • Обавезе у погледу уноса и ажурирања података у ЈИСП-у ( у складу са чл. 183. став 1. ЗОСОВ-а)
 • Обавезе у погледу вођења евиденције и издавање јавних исправа (Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи  „Сл. гласник РС“ бр.66/18, 82/18,37/19,56/19,112/20, 6/21 и 85/21” односно  Правилник  о евиденцијии  у средњој школи „Сл. гласник РС“ бр.56/19“).
 • Обавезе које установа треба да испуни,  а произилазе из других закона (Закон о заштити података о личности, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа, Закон о архивској грађи и архивској делатности Републике Србије, Закон о родној равноправности, итд.)

III  Обавезе стручних сарадника у складу са чланом 138 ЗОСОВ-а, у односу на:

 • директора школе,
 • запослене,
 • децу и ученике,
 • друге органе и организације.

IV  Обавезе наставника у складу са чланом 137 ЗОСОВ-а  и описа послова из Правилника о организацији и систематизацији послова:

 • Планирање, припремање и остваривање образовно-васпитног рада у складу са утврђеним стандардима компетенције;
 • Учествовање у раду већа, актива, тимова и других стручних органа установе;
 • Обављање менторског рада, учествовање у спровођењу испита;
 • Обављање послова одељењског старешине,
 • Вођење прописане евиденције и педагошке документације,
 • Стручно усавршавање, учествовање у изради прописаних докумената школе.

V  Питања и одговори

Цена вебинара по учеснику: РСД 1100,00

Посебна погодност – за ране уплате вебинара до 23. августа цена износи РСД 900,00.

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

 • 5 до 10 пријављених – 5% попуста на укупан износ
 • од 11 до 20 пријављених – 10% попуста на укупан износ
 • преко 20 учесника из установе – 15% попуста на укупан износ

НАПОМЕНА: 

 • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
 • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
 • за присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.
 • вебинар је намењен: директорима школа, секретарима, стручним сарадницима и наставницима у основним и средњим школама.
 • Вебинар “Припрема за почетак школске године у основним и средњим школама” је део Обазовног пакета #2.
Jasmina Kočanović

Јасмина Кочановић, дипломирани правник.

Основну, средњу школу као и Правни факултет завршила у Крагујевцу.

Има 28 година радног искуства, од тога 16 година у области образовања.

15 година је радила као секретар у Основној школи „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу и  Основној школи „Јован Поповић“ у Крагујевцу.

Од септембра 2021. године је запослена у Академији струковних студија Шумадија,  на радном месту: дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – шеф канцеларије Одсека Крагујевац.

Радила је годинама као сарадник „Образовног информатора“ и поседује вишегодишње искуство  у писању чланака из области основног и средњег образовања и васпитања, израде модела општих аката за основно и средње образовање и одржавању семинара из области образовања.